H07V-U

PVC изолиран проводник -едножичен (полн)
HD 21.3 S3 – EN 50525-2-31 – IEC 60227-3

КОНСТРУКЦИЈА
проводник гол бакарен проводник класа 1 (полн) според IEC 60228
изолација PVC мешавина TI1 според EN 50363-3
Еквиваленти P според стандард MKS N.C3.200;
227 IEC 01 според стандард IEC 60227-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
минимална температура
на инсталација
+5 °C
работна температура -30 °C до +70 °C
температура на краток спој max.5s: до +150 °C
номинален напон Uο/U = 450/750 V
испитен напон 2500 V
минимален внатрешен
радиус на свиткување
12x дијаметар на проводникот
отпорност према горење IEC 60332-1

ПРИМЕНА

Изолираниот проводник H07V-U се употребува за положување во електроинсталациски црева во суви простории, под малтер и над малтер и во затворени инсталациски канали. Не е дозволено директно поставување во кабелски водилки. Се употребува и за внатрешно поврзување на електро опрема во разводни и склопни ормани, како и за заштитно положување кај расветла со номинален напон до 750 V наизменично.


КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ
номинален
пресек
надворешен
дијаметар
од - до
отпор на проводник
на 20°C
отпорност на
изолација при 70 C
тежина на
кабелот
пакување
mm2 mm Ω/km MΩkm ca. kg/km КОТ / ЛМ
1 X 1,5 2,6-2,8 12,1 0,011 19 КОТ / ЛМ
1 X 2,5 3,1-3,4 7,41 0,010 29 КОТ / ЛМ
1 X 4 3,6-3,9 4,61 0,0085 44 КОТ / ЛМ
1 X 6 4,1-4,4 3,08 0,0071 64 КОТ / ЛМ
1 X 10 5,2-5,5 1,83 0,0070 107 КОТ / ЛМ

Можна боја на изолација Жолто-Зелена
 

*Пакување: КОТ = Котур 100м, ЛМ = кабел намотан на лесна макара